keywords:
Bookmark and ShareFront Back
I am Gene
Ako si Gene
My name is Gene
Ang pangalan ko ay Gene
How much is this?
Magkano ito?
What time is it?
Anong oras na?
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Lunes, Martes, Mierkoles, Huebes, Biernes, Sabado, Lingo
Where is the bathroom?
Saan ang banyo?
How far is Manila?
Gaano kalayo ang Manila?
How are you?
Kumusta ka?
Take Care
Ingat
Goodbye
Paalam
This is good
Masarap ito
I
Ako
You
Ikaw
I know
Alam ko
Yes
Oo
No
Hindi
Its hot
Mainit
Its hot outside
Mainit sa labas
You have a big butt
Malaki ang puwet mo
I am hungry
Gutom na ako
Lets drink
Inom tayo
She is in the bathroom
Nasa banyo siya
You are welcome
Walang anuman
Where is the beach?
Saan ang dagat?
I am tired
Pagod na ako
I am sleepy
Antok na ako
Beer
Beeeeeeer
I am full
busog na ako
Thats funny
Nakakatawa yan
You're funny
Nakakatawa ka
This is funny
Nakakatawa ito
I love you
Mahal kita
I love you, too
Let's go
Tayo na
Come here
Halika
Underwear
Salawal
Wake Up
Gising na
Hurry!
Bilis!
Yesterday
Kahapon
Today
Ngayon
Tomorrow
Bukas
x of y cards