Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
ā

ah

interj
a

ah

part
ǎi

short; low

adj

(愛)
ài

love

v
爱人
(愛人)
àirén

husband; wife; sweetheart

n
安静
(安靜)
ānjìng

quiet; peaceful

adj
安排
ānpái

plan; arrangeeight

num


bunch

m


(function word)

prep
爸爸
bàba

pa; dad; father

n
ba

(modal particle ending a sentence)

part
bái

white; blank

adj
bǎi

hundred

num

(擺)
bǎi

put; put on; sway

v
bān

class; team

bān

move; carry

v
bàn

half; halfway

num
半天
bàntiān

half a day; a long time

n

(辦)
bàn

do; deal with

v
办法
(辦法)
bànfǎ

way; means; measure

n
办公室
(辦公室)
bàngōngshì

office

n
帮助
(幫助)
bāngzhù

help; assist; aid

v

(飽)
bǎo

be full

adj
bào

hug; embrace

v

(報)
bào

newspaper; gazette

n
bēi

cup; glass

杯子
bēizi

cup; glass

n
běi

north

n
北边
(北邊)
běibiān

north; north side

n
bèi

times; -fold

m
bèi

by

prep
běn

book; root; capital

本子
běnzi

book; notebook

n


emulate; compare; than

比较
(比較)
bǐjiào

compare; contrast; relatively

比赛
(比賽)
bǐsài

match; competition; game


(筆)


pen; pencil

必须
(必須)
bìxū

must; have to

aux

(邊)
biān

side

n

(變)
biàn

change; become

v
变成
(變成)
biàn chéng

change into; turn into

变化
(變化)
biànhuà

change; vary

v
biàn

time

m

(錶/表)
biǎo

(錶) watch; (表) table; meter; chart

n
表示
biǎoshì

show; express; indicate

表现
(表現)
biǎoxiàn

show off; express; display

表演
biǎoyǎn

perform; act; play; demonstrate

表扬
(表揚)
biǎoyáng

praise; commend

v

(別)
bié

don\\\''t

adv
x of y cards Next > >> >|