Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
哀悼
āidào mourn v
哀求
āiqiú beseech; implore v
艾滋病
àizībìng AIDS n
爱戴 (愛戴)
àidài love and esteem v
爱面子 (愛面子)
ài miànzi be sensitive about one\\\'s reputation
爱惜 (愛惜)
àixī cherish n
碍事 (礙事)
ài shì be in the way
安宁 (安寧)
ānníng peaceful; calm adj
安稳 (安穩)
ānwěn smooth and steady adj
安祥
ānxiáng serene; composed adj
安置
ānzhì put; arrange for v
按劳分配 (按勞分配)
àn láo fēnpèi distribution according to work
暗淡
àndàn dim; faint adj
暗杀 (暗殺)
ànshā assassinate v
暗示
ànshì suggest v
暗中
ànzhōng in secret n
àn case n
案件
ànjiàn law case; case n
案情
ànqíng case; details of case n
昂贵 (昂貴)
ángguì expensive adj
昂扬 (昂揚)
ángyáng high-spirited adj
āo concave adj
袄 (襖)
ǎo coat n
芭蕾舞
bālěiwǔ ballet n
bā eight num
bā scar n
巴结 (巴結)
bājie flatter v
bā hold on to; dig up; push aside; v
把柄
bǎbǐng handhold n
把关 (把關)
bǎ guān hold the pass
把手
bǎshǒu knob n
把戏 (把戲)
bǎxì acrobatics; jugglery n
霸道
bàdào overbearing adj
霸权 (霸權)
bàquán hegemony n
霸占
bàzhàn seize; forcibly occupy v
bāi break off with fingers and thumb v
白酒
báijiǔ distilled spirit n
百倍
bǎibèi a hundredfold adj
百分比
bǎifēnbǐ percentage n
百花齐放 (百花齊放)
bǎi huā qí fàng let a hundred flowers blossom
百家争鸣 (百家爭鳴)
bǎi jiā zhēng míng a hundred schools of thought contend
摆动 (擺動)
bǎidòng swing; sway v
败坏 (敗壞)
bàihuài defile; rot v
bài do obeisance v
拜年
bài nián congratulate the New Year
bān speckle n
班机 (班機)
bān jī flight n
班子
bānzi organized group n
搬运 (搬運)
bānyùn carry; convey v
bān turn; pull v
x of y cards Next > >> >|