Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Did I say something wrong?
Mos nuk e thashë saktë?
I am sorry to interrupt.
Më falni që po ju ndërpres.
I didn't mean it that way.
Nuk doja të thoja këtë.
I didn't hear what you said.
Nuk e dëgjova se çfarë thatë.
I don't know that word.
Unë nuk e di këtë fjalë.
I don't know.
Unë nuk e di.
I meant no offense.
Nuk desha t'ju fyej.
I meant to say...
Doja të thoja...
I misspoke.
Unë nuk u shpreha mirë.
I misunderstood.
Unë nuk e kuptova mirë.
Is it spelled...?
Kështu shkruhet...?
Just a moment, please.
Një moment, ju lutem.
May I ask a question?
A mund t'ju drejtoj një pyetje?
One more question.
Edhe një pyetje tjetër.
I have some questions.
Kam disa pyetje.
x of y cards