keywords:
Bookmark and ShareFront Back
I will draw it.
Unë do t'a pikturoj.
I will write it.
Unë do t'a shkruaj.
I can't hear you.
Unë nuk ju dëgjoj.
I can't read your handwriting.
Nuk e kuptoj shkrimin tuaj.
Can you read my handwriting?
A mund ta lexosh dot shkrimin tim?
I made a mistake.
Unë gabova.
Did I make a mistake?
Unë vërtet gabova?
I didn't mean that.
Nuk kisha parasysh këtë.
Do you mean...?
Keni parasysh...?
How is... different from...?
Cili është ndryshimi ndërmjet... dhe...?
Is this correct?
është e saktë?
I am trying to find it in this book.
Unë po përpiqem ta gjej atë në këtë libër.
Do you have a dictionary?
A keni fjalor?
Do you understand?
A kuptoni?
Does... mean the same as...?
A do të thotë... po të njëjtën gjë si dhe...?
x of y cards