Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
What does this mean?
çfarë do të thotë?
What is this?
çfarë është kjo?
Please repeat that.
Ju lutem, përsëriteni këtë.
Please speak slowly.
Ju lutem, flisni më ngadalë.
That sound is difficult for me.
E kam të vështirë ta shqiptoj këtë tingull.
Please write it down for me.
Ju lutem, ma shkruani këtë.
Please say it into the audio recorder.
Më lejoni ta inëizoj shqiptimin tuaj në manjetofon.
Is that formal or informal?
Kjo është gjuha zyrtare apo e folur?
Is that slang?
është kjo e folur në zhargon?
Am I pronouncing this correctly?
A e shqiptova drejtë këtë?
How do you pronounce that?
Si shqiptohet kjo?
How do you say... in Albanian?
Si mund t'a shpreh në shqip?
Is it polite to say...?
është e sjellëshme të thuash...?
Is it rude to say...?
është e pasjellëshme të thuash...?
What does... mean?
çfarë do të thotë?
What is the formal way of saying that?
Si mund ta shprehësh këtë në gjuhë zyrtare?
What is the informal way of saying that?
Si mund ta shprehësh këtë në gjuhën e folur?
What is the word for this in Albanian?
Si thuhet në shqip?
What letter of the alphabet is this?
çfarë shkronje e alfabetit është kjo?
What sound does that letter make?
Si shqiptohet kjo shkronjë?
x of y cards