keywords:
Bookmark and ShareFront Back
It comes from my heart.
Buron nga zemra ime.
It is not as difficult as it seems.
Nuk është aq e vështirë sa duket.
I don\'t know if we will be attacked.
Unë nuk e di nëse do të sulmohemi.
Hungarian is as difficult as Albanian.
Hungarezja është aq e vështirë sa gjuha shqipe.
I feel great anxiety about class.
Unë ndjej ankth të madh për klasë.

[ndjej, ndjeva, ndjerë] n - ndjenje. - a, a, at
If he would have committed any criminal act, he would have been punished according to the law.
Po të kishte kryer ndonjë veprim penal, do të kishte qenë dënuar sipas ligjit.
Their hospitality was the only good thing we found in the house.
Mikpritja e tyre ishte e vetmja gjë e mirë të cilën e gjetëm në shtëpi.
He folded the piece of paper on both sides.
Ai e palosi copën e letrës në të dy anët e saj.
He left the impression that he was acting intentionally.
Ai la përshtypjen se vepronte qëllimisht.
If you pick on me you will be punished.
Po të më ngacmosh, do të dënohesh.
They had to pour many glasses of drinking water.
Ata dujej të derdhnin shumë gota uji të pishëm.
I hurt my ankle. [knot]
E lëndova nyjën e këmbës. [nyjë - a, a, at]
We need to adjust to the new culture.
Ne duhet t\'i përshtatemi kulturës së re.
If I had been at the party, I wouldn\'t have taken part in the mockery of Agim.
Po të kisha qenë në festë, nuk do të kisha marrë pjesë në talljen e Agimit.
I would like to read in one of the rooms of the house.
Do të më pëlqente të lexoja në njërën dhomë të shtëpisë.
I could have seen the boy who always does his own thing.
Unë mund të kisha parë djalin i cili do gjithmonë të bëjë të vetën.
They have access to our technology.
Kanë qasje në teknologinë tonë.
I am referring to Henry.
Po i referoj Henrit.
I hurt my leg.
Unë e lëndova këmbën.
I changed the oil in my car.
Unë ia ndërrova makinës vajin. vaj - i,
I would have told him I was only kidding.
Unë do t\'i kisha thënë atij se vetëm po bëja shaka.
x of y cards