Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
perhaps one could say
a thua vallë
from the side
anash
he is sharp, he gets it
atij ia pret mendja
he has had to...
atij i është dashur të
he doesn't care one way or another
atij nuk i bëhet vonë
head to head
ballë për ballë
it's a question of, about
bëhet fjalë për
argue with someone
bëj fjalë me dikë
make something public
bëj diçka publike
to make something known
bëj diçka të ditur
to make something possible
bëj diçka të mundur
to make something clear
bëj diçka të qartë
the article talks about...
artikulli bën fjalë për...
at any moment...
çast në çast
until the end
deri në fund
it's easy for me to...
e kam lehtë që të.....
it's hard for me to...
e kam vështirë që të...
and so on...
e kështu me rradhë...
yes, but that's another matter
Po, por është punë tjetër
I'm making it up
flas me hamendje
stone by stone the wall is built
gur gur bëhet mur
it is worth it
ia vlen
I am of the opinion that...

we are of the opinion that....
Jam i mendimit që...

Jemi të mendimit që...
not only...but also
jo vetëm..por edhe
I am right
kam të drejtë
two heads are better than one. [4 ears are better than two]
Katër vesh janë më mirë se dy.
x of y cards