Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
1 / yi1
2 / er4
3 / san1
4 / si4
5 / wu3
6 / liu4
7 / qi1
8 / ba1
9 / jiu3
10 / shi2
100 / bai3
1000 / qian1
10,000 / wan4
mouth / kou3
sun / ri4
child / zi3
man / ren2
horse / ma3
field / tian2
earth / tu3
ladle / bi3
water / shui3
glass jar / no pronunciation
cow / niu2
meat / rou4
牛肉
beef / niu2 rou4
right hand / you4
old / lao3
person who does / zhe3
small dog / no pronunciation
pig / zhu1
猪肉
pork / zhu1 rou4
drop / no pronunciation
one / yi1
fish / yu2
to stop, toe / zhi3
bolt (of fabric) / pi3
bug / chong2
egg / dan4
wrap / no pronunciation
spoon / shao2
bird / niao3
chicken / ji1
鸡蛋
chicken egg / ji1 dan4
beard / er2
face / mian4
fetus / si4
to wrap / bao1
面包
bread / mian4 bao1
to follow / zhi3
x of y cards Next > >|