Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
bāozi 
steamed stuffed bun
(chǎo qīngcài)
Stirfried vegetables
Shrimp
fú wù yuán 
waiter / waitress / server
gōng bǎo jī dīng
kung pao chicken
má pó dòu fu
mapo tofu
suān là tāng
hot and sour soup
cài
food; a dish 
huānyíng guānglín 
welcome 
suān
sour 
tián  
sweet
bitter 
spicy 
xián
salty 
qīng dàn
light 
yóu
greasy 
cuì
crispy 
x of y cards