keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Nämn några antagonister till det parasympatiska nervsystemet
Atropin,skopolamin
glukopyrron (Robinul®)
ipratropiumbromid (Atrovent®)
tolterodin (Detrusitol®).
Vilken effekt får man om man stimulerar β1 receptorer?
Ökad hjärtfrekvens (kronotropi)
Ökad kontraktion (inotropi)
Dilatation av coronarkärl.
Vilka läkemedel stimulerar alfareceptor?
Adrenalin
Noradrenalin
Fenylefrin
Clonidin (α2)
Dexmedetomidin (α2).
Vilka är skillnaderna på icke-depolariserande och depolariserande muskelrelaxantia?
Depolariserande muskelrelaxantia:
- stimulerar = öppnar  acetylcholreceptorn --> Initial okoordinerad muskelkontraktion
- fascikulationer
- ger biverkningar såsom muskelvärk, risk för hyperkalemi, höjer intracerebralt samt intraokulärt tryck, kan utlösa malign hypertermi
- kort duration vilken kan vara kraftigt förlängd vid plasmacholinesterasbrist - går ej att reversera.

Icke-depolariserande muskelrelaxantia:
- blockerar acetylcholinreceptorn i stängt läge dvs ger inga fascikulationer
- längre anslagstid samt längre duration jmf med depolariserande muskelrelaxantia
- kan monitoreras med nervstimulator
- kan reverseras
- risk för restcurarisering och/eller recurarsering.
Ange biverkningar av opioider
Andningsdepression
Sedering
Dysfori
Klåda
Illamående
Kräkningar
Förstoppning
Mios (ackomodationsstörning)
Urinretention.
Ange symtom på intoxikation av lokalanestetika samt behandling
Symptom
 • Stickningar och domningar i tunga och läppar
 • Berusningskänsla
 • tinnitus metallsmak i munnen
 • dysartri
 • fokuseringssvårigheter
 • tremor
 • somnolens
 • medvetslöshet
 • kramper
 • blodtrycksfall
 • arytmier (bradykardi, ventrikulära arytmier)
 • andnings- och cirkulationsstillestånd.

Behandlning:
 • Fri luftväg,
 • syrgas,
 • assisterad ventilation,
 • intubation.
 • Vätska,
 • höjd fotända
 • inotropa läkemdel
 • hjärtmassage
 • defibrillering
 • Kramplösande såsom bensodiazepin
 • Pentothal.
När ges första dosen adrenalin vid hjärtstopp?
Efter 3 defibrilleringar.
Var 4:e minut.
Vilken är den vanligaste arytmin i samband med hjärtstopp?
Ventrikelflimmer (förekommer hos ca 80%).
Vilka läkemedel är aktuella vid ventrikelflimmer?
Adrenalin
1 mg intravenöst alternativt 3 mg intratrachealt, var 4:e minut eller efter 3 defibrilleringar Amiodaron

(Cordarone®)
300 mg spätt i 20 ml 5% glucos intravenöst i engångsdos, ev kan ytterligare dos givas men då ger man 150 mg.

Tribonat
50 mmol (100ml) alternativt Natriumbikarbonat efter långvarig HLR t ex efter tre behandlingsomgångar (~ 10 minuter) alternativt vid arteriellt pH<7,0.
Du kommer ut till en olycksplats och träffar Arne 55 år, han har smärtor över thorax, vänster arm och vänster underben. Han har en hjärtfrekvens på 100/minut, blodtrycket är 110/60 och han är orolig och blek. Hur stor är hans blodförlust?
20-40% av blodvolymen
När han inkommer till akutmottagningen svarar han med latens, har en puls på 140 och ett blodtryck på 70/45. Hur stor del av hans blodvolym är nu förlorad?
>40%
Agneta 45 år inkommer till akuten efter att ha kräkts i fler dygn. Man misstänker ileus. Blodtrycket är 80/50, pulsen är 130 och hon är slö.

1: Hur stor är hennes vätskeförlust?

2: Vilken syrabas- och elektrolytrubbning kan du förvänta dig?

3: Vilken behandling ger du?

4: Vilka är riskerna med att söva patienten?
1: 5-10% av hennes kroppsvikt dvs troligen 3-6 liter (beräknat på 60 kg).

2: Hypoklorem metabol alkalos.

3: Syrgas på mask,
tippa patienten,
två grova nålar,
2 liter Ringeracetat snabbt,
därefter utvärdering och vidare åtgärder

4: Aspiration,
hypovolemi (blodtrycksfall),
elektrolytrubbning (arytmi).

Ge exempel på olika komplikationer som man kan få i samband med anläggning av CVK samt för patient som har en inneliggande CVK.
Pneumothorax,
luftemboli,
arytmier,
infektion,
trombos,
blödning,
skada på närliggande strukturer.
Ketamin används med fördel i akuta sammanhang istället för andra indiktionsmedel såsom Pentothal och Propofol.

Varför?
Ketamin ger en god analgesi med ringa andnings- och cirkulationspåverkan medan de andra läkemedlen ger andningsdepression samt vasodilatation med blodtryckssänkning.
En patient på kirurgavdelningen har fått en thoracal epidural i samband med kirurgi. Nu har han kontinuerlig tillförsel av lokalanestetika samt morfin. På morgonen var han uppe och gick utan problem men efter lunch har han dålig kraft i benen och klagar på ryggsmärta. Vad kan ha hänt?

Vad gör du?
Klinisk undersökning.
Kontaktar narkosjouren,
( neurolog) alternativt neurokirurg.
Beställer en akut MR pga misstänkt epiduralt hematom.
Om diagnosen bekräftas kontaktas operatör (neurokirurg alternativ ortoped) för akut operation med utrymning av hematom samt avlastande laminectomi.
Kalle 35 år har för en vecka sedan ramlat ner för en stege och kommer till akuten pga tilltagande smärta över höger thorax. Han har en kraftig smärta vid djupandning, är palpationsöm över Th 8-10, syresätter sig bra. Rtg pulm är ua. Du bestämmer dig för att skicka hem honom.

Vad ger du för smärtlindring?
Paracetamol,
NSAID
och en svag opioid
En 40 årig man är opererad för en hemithyroidectomi och ligger på postoperativa avdelningen. Han får efter en timme sjunkande saturation.

Vilka kan orsakerna vara?
Atelektas,
sekretstagnation,
högt luftvägshinder pga blödning i operationsområdet
alternativt pga ödem i larynx,
andingsdepression,
recurarisering,
lungemboli,
obstruktivitet,
lungödem.
cirkulationssvikt - hypovolemi/hjärtsvikt,
smärta.
En 45 årig man inkommer som multitrauma efter en trafikolycka. Han sövs på akuten med Pentothal, Fentanyl och Celocurin, efter 4 minuter har blodtrycket sjunkit till 70/35, pulsen är 110.

1: Vad kan ha hänt?

2: Vad gör du?
1: Effekt av Pentothal,
blödning,
minskat venöst återflöde pga övertrycksventilation,
övertryckspneumothorax,
hjärttamponad.

2: Tippar patienten,
snabb intravenös vätsketillförsel
lungauskultation
samt perkussion eventuellt punktion.
Agnes 18 år är inlagd på IVA efter att ha ramlat med sin motorcykel. Hon har fått stabiliserat sin bäckenfraktur samt genomgått en tunntarmsresektion pga perforation. Efter fyra timmar på IVA blir hon tilltagande takypnoisk, dyspnoisk, orolig. Blodgasen visar pO2 5,7, pCO2 3,9, pH 7,36, BE-3 och lungröntgen visar "vita lungor".

1: Sannolik diagnos?

2: Åtgärd?

3: Behandling?
1: SIRS (System inflammatory response syndrome) med ARDS.

2: Respiratorbehandling

3: Behandla grundorsaken dvs stabilisera frakturer,
leta efter och behandla infektioner med antibiotika och eventuellat kirurgi.
Understödjande behandling.
Vad är basalbehovet av:
energi?
elektrolyter?
Na?
K?
25-30 kcal/kg och dygn
30 ml/kg/dygn
80-100 mmol Na/dygn
40 mmol K/dygn
En 25-årig man inkommer efter trauma med knappt mätbart blodtryck, är slö men svarar på tilltal.

Vad gör du initialt?
(Patienten har fria luftvägar eftersom han pratar).
Kopplar syrgas 10l/min på mask.
Lyssnar på lungorna.
Tippar patienten med huvudet nedåt.
Sätter två grova nålar.
Kopplar 2 l Ringeracetet.
Övervakar patienten med saturation, blodtryck samt EKG.
Tar blodprover inkl blodgruppering samt bastest.
Beställer 4 SAG.
Funderar på om jag behöver hjälp (kallar t ex på anestesiolog; i Lund kommer anestesiolog automatiskt vid traumalarm).
Fortsätter enligt ATLS-konceptet.
x of y cards