Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
ANTIBIOTIKA (del 1, cellväggsinhibitorer)
Benämn fyra principerna för antimikrob verkan?
Cellväggsinhibition Proteinsyntesinhibition DNA-replikationshämning Folsyreantagonist
Cellväggsinhibitorer
BETALAKTAMER: - Penicilliner - Cefalosporiner - Monobaktamer - Karbapenemer GLUKOPEPTIDER
Cellväggsinhibitorer (generika och preparat-®)
- PcV / ex: Kåvepenin® [1gx3] (p.o) - PcG (i.v.) - Ampicilliner / ex: Amoxicillin -Amimox® (p.o), Ampicillin® [2gx3] (i.v.), Amoxicillin+Klavulansyra [β-laktamas stabil] - Spektramox® (p.o), Piperacillin+Tazobactam - Tazocin® (i.v) - Amidinopenicilliner / Pivalinsyra-Mecillinam (Pivmecillinam) - Selexid® (p.o) - Isoxasolylpenicilliner / Kloxacillin - Ekvacillin® [2gx3] (i.v), Flukloxacillin - Heracillin® [1gx3] (p.o) - Karbapenemer / Meropenem - Meronem® (i.v.) - Cefalosporiner / Cefotaxim - Claforan® (i.v.), Cefuroxim, Ceftacidim, Ceftriaxon (p.o/i.v), Cefadroxil (p.o), Loracebef (p.o) - Glukopeptider / Vankomycin - Vancocin® [1gx2] (i.v.)
PcV
Kåvepenin® Dosering: 1 g 3 ggr/dygn i 10 dgr (anpassas till njurfunktion o ålder) Indikationer: ” Faryngotonsillit, akut sinuit, akut otitis media, samhällsförvärvad pneumoni, okomplicerade hud- och mjukdelsinfektioner, kutan borreliainfektion, tandabscess.” Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker och pneumokocker, Corynebacterium diphteriae, Pasteurella multocida, peptokocker, peptostreptokocker, actinomyces, fusobakterier, Capnocytophaga canimorsus, Borrelia burgdorferi, Borrelia Vincenti. Intermediära: Haemophilus influenzae Resistenta: Stafylokocker, enterokocker, Moraxella catarrhalis, gramnegativa tarmbakterier, Pseudomonas, Legionella, Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, mycoplasma, Chlamydia. Fass:
PcG
Bensylpenicillin® Dosering: 3-12 g/dygn (max 30 g/dygn) Indikationer: Samhällsförvärvad pneumoni. Hud- och mjukdelsinfektioner (inklusive gasgangrän och infekterade djurbett). Akut meningit. Allvarliga infektioner orsakade av pneumokocker, streptokocker, meningokocker eller gonokocker. Endokardit. Neuroborrelios. Lues. (Svårigheter att inta mat o mediciner p.o.) Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker och pneumokocker, Corynebacterium diphteriae, meningokocker, gonokocker, Pasteurella multocida, peptokocker, peptostreptokocker, Propionibacterium, Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Actinomyces, fusobakterier, Capnocytophaga canimorsus, Borrelia, Leptospira interrogans, Treponema pallidum. Intermediära: Enterokocker, Haemophilus influenzae. Resistenta: Stafylokocker, Moraxella catarrhalis, betalaktamasproducerande gonokocker, betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae, gramnegativa tarmbakterier, Pseudomonas, Legionella, Bacteroides fragilis, Clostridium difficile, mycoplasma, Chlamydia. Fass:
Ampicillin
Doktacillin® Dosering: 500 mg – 2 g, 3-4 ggr/dygn intravenöst (långsamt) Indikation: Akut exacerbation av kronisk bronkit. Övre urinvägsinfektion orsakad av enterokocker. Septikemi samt endokardit orsakad av enterokocker. Akut meningit orsakad av Listeria monocytogenes. Neonatal septikemi. Vid samhällsförvärvad pneumoni bör Doktacillin förbehållas patienter hos vilka penicillin G ej givit önskad effekt eller är olämplig av andra skäl. Mikrobspektrum: Känsliga: Pneumokocker, streptokocker, enterokocker, Listeria monocytogenes, meningokocker, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, anaeroba streptokocker och peptostreptokocker. Intermediära: E coli och Acinetobacter. Resistenta: Stafylokocker, Moraxella catarrhalis, betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae, Citrobacter, Klebsiella , Enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Serratia, Pseudomonas, Legionella, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis, mykoplasma, Chlamydia. Fass:
Amoxicillin
Amimox® Dosering: 500 mg 3 ggr/dygn Indikation: Akut exacerbation av kronisk bronkit. Endokarditprofylax mot bakteriemi hos riskgrupps-patienter vid bl a dentala ingrepp. Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. För eradikering av Helicobacter pylori vid behandling av duodenalsår. Urogenitala infektioner orsakade av gonokocker. Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker och pneumokocker, enterokocker, Staphylococcus saprophyticus, gonokocker, Haemophilus influenzae, Proteus mirabilis, Helicobacter pylori. Intermediära: E coli, acinetobacter. Resistenta: Stafylokocker, Moraxella catarrhalis, betalaktamasproducerande gonokocker, betalaktamasproducerande Haemophilus influenzae, citrobacter, Klebsiella, enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Serratia, Pseudomonas, Legionella, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis, mykoplasma, Chlamydia. Fass:
Övriga ampicillinpreparat (2 st kombopreparat)
Tazocin® (Piperacillin+Tazobactam) Indikation: Intraabdominella infektioner. Initial behandling av infektioner hos patienter med neutropeni. Svår nosokomial pneumoni. Hos barn i åldern 2-12 år, som är inlagda på sjukhus är Tazocin indicerat för behandling av intraabdominella infektioner inkluderande appendicit/blindtarmsinflammation komplicerat av bristning eller böld och bukhinneinflammation. Fass: Spektramox® (Amoxicillin+Klavulansyra) Indikation: Akut bakteriell sinuit (adekvat diagnostiserad), cystit, pyelonefrit, cellulit, djurbett samt svår dental abscess med tecken på spridning. OBS! Försiktighet vid ngn form av leverpåverkan! Dosjustering anpassas vid nedsatt njurfunktion. Fass:
Pivmecillinam
Selexid® Dosering: 200 mg (en tablett) 2 ggr/dag i 7 dagar Indikation: Nedre okomplicerad urinvägsinfektion. Mikrobspektrum: Känsliga: E coli, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Proteus mirabilis Resistenta: Grampositiva kocker inklusive stafylokocker*) , enterokocker och betahemolytiska streptokocker grupp B, Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, Clostridium difficile, Chlamydia Fass:
Kloxacillin/Flukloxacillin
Ekvacillin®, Heracillin® Dosering: 1-2 g, 3-4 ggr/dygn (långsamt) (Följande kombinationer med Ekvacillin kan kräva dosanpassning: antikonceptionella medel, metotrexat och warfarin.) Indikation: Ekvacillin används när stafylokocketiologi misstänks eller verifierats: Hud- och mjukdelsinfektioner. Infektioner i leder och skelett samt lungor. Endokardit. Septikemi. Profylax vid ortopedisk kirurgi. Mikrobspektrum: Känsliga: Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker inklusive betalaktamasproducerande stammar. Streptokocker och pneumokocker Resistenta: Meticillinresistenta stafylokocker, Enterokocker, Gramnegativa bakterier, Clostridium difficile Fass:
Meropenem
Meronem® Dosering: 500 mg alt. 2 g, 3 ggr/dygn (innehåller Na –se upp med njurpatient?) Indikation: Infektion i lungorna (pneumoni) Infektioner i lungor och bronker hos patienter med cystisk fibros Komplicerade urinvägsinfektioner Komplicerade bukinfektioner Infektioner som kan inträffa under eller efter förlossning Komplicerade infektioner i hud eller mjukdelar Akuta bakterieinfektioner i hjärnan (meningit) Meronem kan användas för behandling av neutropena patienter med feber som misstänks vara orsakad av bakterieinfektion. Mikrobspektrum: ? (Fass/Meronem)
Cefotaxim, Lorakarbef (Cefalosporiner)
Claforan®, Lorabid® Dosering: 1-3 g/dygn (ex: 1 g/12h) (i.v) / 400 mg x2/dygn (Lorabid) (p.o) Indikation: Bakteriell pneumoni. Övre urinvägsinfektion. Allvarliga infek¬tioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm. Akut meningit. Intra¬abdominella infektioner. Svåra hud- och mjukdelsinfektioner. Genitala infektioner orsakade av gonokocker. Preoperativ profylax vid kolorektal kirurgi. Vid behandling av infektioner som kan vara orsakade av Pseudomonas bör Claforan kombineras med en aminoglykosid. samt: Akuta exacerbationer av kronisk bronkit. Hud- och mjukdelsinfektioner. Sinuit och strepto-kocktonsillit där penicillinbehandling inte givit önskad effekt eller är olämpligt av andra skäl. Okomplicerade nedre och övre urinvägsinfektioner. Mikrobspektrum: Känsliga: Streptokocker, pneumokocker. Staphylococcus aureus och koagulasnegativa stafylokocker inklusive betalaktamasproducerande stammar. Staphylococcus saprophyticus, Clostridium perfringens, Gonokocker och meningokocker. Haemophilus influenzae, E. coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter och Morganella. Salmonella och Shigella. Resistenta: Enterokocker, Listeria, Acinetobacter, Pseudomonas och Stenotrophomonas. Legionella, Clostridium difficile, Anaeroba gramnegativa stavar inklusive Bacteroides fragilis, Mykoplasma och Chlamydia. Fass: Claforan: Lorabid:
Vancomycin
Vancocin® Indidikation: Intravenöst - ”Vankomycin bör förbehållas patienter med allvarliga infektioner orsakade av multi¬resistenta grampositiva bakterier (speciellt meticillinresistenta Staphylococcus aureus, koagulasnegativa stafylokocker eller enterokocker) eller patienter med överkänslighet mot andra antibakteriella medel.” Fass: Per Os - Clostridium difficile Fass
x of y cards