Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Measure Words
General measure word
zhǐ
Measure word for animals
běn
Measure word for books, booklike objects.
zhāng
Measure word for flat objects
bēi
Measure word for cups, glasses, etc.
píng
Measure word for bottles
bàng
Great
gāo
Tall; high
měi
Beautiful
ǎi
Short
zhuàng
Strong
shuài
Handsome
ruò
Weak
chǒu
Ugly
gāoxìng
Happy
zuì
Drunk
nánguò
Sad
xiāng
Fragrant
kāixīn
Happy
lǎo
Old
shāngxīn
Sad; heartbroken
niánqīng
Young
pàng
Fat
chòu
Stinky
shòu
Thin
kuài
Fast
cōngmíng
Intelligent; smart
màn
Slow
bèn
Stupid
tàng
Hot (for objects)
Low
Thirsty
shēngqì
Angry
wúliáo
Bored
xìngfèn
Excited
kūnhuò
Confused
liàng
Bright
rènzhēn
To have a good attitude
àn
Dark
jiǎ
Fake
máng
Busy
fēng
Crazy
xìnkǔ
Hard-working
yǒuqián
Rich
lǎnduò
Lazy
qióng
Poor
hǎowán
Fun
dàfāng
Generous
x of y cards Next > >> >|