Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Wúlùn
regardless of
fājué
realise
zuìxíng
crime
zhànzhēng
war
kǒngbù
terror
terrorist
huódòng
activity
wúri-wúzhī
everyday occurance
chǔjìng
plight troubles
Yěxǔ
perhaps
jíbìng
disease
chánshēn
entangle
qīnyǒu
friends and relatives
qùshì
pass away
shífēn
very; fully; utterly; extremely

Shífēn gāoxìng

be very pleased; be elated
shífēn nánguò

feel very sorry; feel very bad
bēishāng
grieve
gǎnjué
feeling
yíyàng
the same
chījìnkǔtou
suffer greatly
qítā
other
zhèyàng
like this
jiějué
resolve
fāngfǎ
method
tàipíng
peace and tranquillity
jiù
then
tíchūle
raise
shǐ
cause
qíngkuàng
situation
cāqu
wipe away
huànrányìxīn
look completely new
āitòng
to mourn
hūháo
to cry
Bǒjiǎo
lame people
tiàoyuè
to jump
tiàoyuè
to jump
Mángrén
blind people
Certainly
zhāngkāi
stretch/ open eyes
Mùqián
at present
lìng
to cause
fánnǎo
vexation
yōushāng
grieve
jīnqián
money
jiànkāng
health
jiědá
solution
yìngfu
deal with
yǐxià
below
dàigěi
to carry to
ānwèi
comfort
měiwèi
delicious; dainty food
suǒyǒu
所有 suǒyǒu
1 own; possess
这些乐器属学校所有。 ☕
Zhèxiē yuèqì shǔ xuéxiào suǒyǒu.
These musical instruments belong to the school.
x of y cards Next > >> >|