Studydroid is shutting down on January 1st, 2019

by Salous


keywords:
Bookmark and ShareFront Back
Tentafrågor NEURO Del 3
81. RLS skalan används ofta i Sverige. Vad är den pricinpiella skillnaden mellan RLS 3 och RLS 4?
RLS 3 ⇒slö, vid medvetande RLS 4 ⇒medvetslös
82. Vad är pontin myelinolys? Hur unviker man detta? [s428]
Degeneration av pons som går i nekros ⇒genom att långsamt korrigera hyponatremin
Tenta 030117 49
83. Differentiera mellan neurogen pares (NP) och myogen pares (MP) vid olika skadenivåer på en motorisk enhet. Alla svar måste vara rätt för att erhålla poäng. (2p) a. motorneuronets cell i ryggmärgens framhorn. b. Motorneuronets axon i förloppet via framrot och perifer nerv. c. Motorneuronets neuromotoriska synapser d. Muskelfibrer
a: NP b: NP c: MP d: MP
84. Definer följande begrepp: (4p) a. Rigiditet
Tonusökning i muskler (Parkinson)
b. Paratoni
Volontärt mothåll om man ingriper i pats motoriska beteende (Demens, frontallobslesion)
c. Dystoni
Ofrivillig rörelse med oförmåga att kontrollera muskeltonus (Torticollis)
d. Myotoni
Oförmåga att snabbt relaxera muskler efter kontraktion
85. Vilka principiellt olika skadenivåer kan ge upphov till ataxi. (2p)
Proprioceptivt inflöde, cerebellum, kortikospinala neuron (ofta dolt av spastisk pares)
86. Vid Rombergs prov, om upprepad falltendens åt höger föreligger, var befinner sig lesionen troligast? (1p)
Cerebellum eller hjärnstam – hö
87. Vad mäter man vid registrerring av SEP (somatosensory evoked potentials) och ge ett exempel på indikation fördetta? (2p)
Ledningförmåga i perifer nerv – baksträngarna - talamokortikala banor Polyneuropati, kompression, MS, myelopati
88. Vilka kliniska symtom upptrödet vid kompression av Cauda equina?
Blåsrubbning, känselnedsättning i nedre extremiteter, spinktertonus ↓, pares i nedre extremiteter, blåspares
89. Juvenil myoklon epilepsi (JME) är ett epileptiskt syndrom med primärt generaliserade anfall. Vad karaktäriserar JME avseende. [s311] a. Debutålder
10-20 år
b. Konstellation av anfallstyper
I samband med uppvaknandet, ingen medvatandepåverkan, ofta märker inte pat myoklona anfall utan söker hjälp när toniska-kloniska anfall.
c. EEG-bild
Poly-spike and wavekomplex . varje slow wave föregås av en skur av spikes)
d. Antiepileptikaval
Valporat
90. Epilesiincidensen är åldersberoende. Ange incidenstopparna och kommentera etiologiska aspekter.
Första levnadsåren 80/100.000 . sjunker brant i barnaåder Sena tonnåren 40/100.000 konstant till 50-års åldern då den stiger igen – troligen CVS-beroende
91. Ange tre vanliga och allmänna biverkningar av antiepileptikabehandling och indikera för varje biverkning om den är dosberoende eller allergisk.
Tremor, trötthet – dosberoende Yrsel, nystagmus, ataxi – allergiskt
92. Vad innebär en reflexblåsa?
Volontära kontrollen till blåsan är avskuren – blåsan töms reflexmässigt vid fyllnad.
93. B12-brist-myelopati ger upphov till neurologiska symtom.[s184,435] a. Vilka 2 bansystem drabbas framförallt?
Baksträngarna och tractus cortikospinalis lateralis 50
b. Vilka 2 karaktäristiska symtom (som kommer subakut) kan utvecklas om B12 bristen blir påtaglig?
Störd balans, osäker gång
94. Vad står amaaurosis fugax för och vilket kärlterritorium är påverkat?
Tillfällig synstörning ⇒a. carotis interna – a oftalmicus ⇒ischemi n. opticus
95. a) Vilket är det vanligaste neurologiska debutsymtomet vid Wilsons sjukdom? [s271]
Tremor; oftast postural,långsam, ”vinkande”, ibland proximal med vingslag” Störd Cu-transport ⇒ansamling av Cu i i lever, hjärna, njurar och skelett
b) Vilken är den klassiska systemtriaden vid Wilsons sjukdom utöver debutsymtomet
Tremor, dysatri, dysfagi, fixerat leende.
c) Vilken behandling föreslås och vad är syftet med denna?
1. Minska Cu i dieten 2. Penicillamin eller trietylentetramin; ökar utsöndringen av Cu 3. Zinkacetat; minskat kopparupptag från tarmen
96. Rita upp båda ögonen i viloläge respektive blickåt höger vid högersisig abducenspares. (2p) a. Viloläge b. Blick åt höger
Svar: Hö öga abduceras ej åt höger vid blick åt höger!
97. En akut påkommen dystoni i halsmuskulaturen, efter insättandet av neuroleptika behandlas effektivast med vad?
Utsättning av LM, IV-antikolinergika, parkinson LM
98. Hur behandlar du en fokal dystoni, torticollis i halsmuskulaturen?
Botoxinjektioner i aktiverade muskler
99. Vilken/vilka nervbanor drabbas vid ALS (amyotrofisk lateralskleros)?
Framhorncellerna i ryggmärgen, kranialnervkärnorna och bulbära kärnor.
100. Hos en patient med vanlig ”myestenia gravis” finns karaktäristiska fynd. 2p a. Vad visar enkelfiber-EMG?
Ökat jitter
b. Vad visar repetiv nervstimulering?
Dekrement
c. Vilka receptorantikroppar eftersöks i utredningen?
Ach-receptor AK
d. Vad heter det test (ej uttröttningstest), som utförd vid klinisk misstanke?
Edrophoniumtest
101. Ange två karaktärisktiska förändringar i likvor vid MS
IgG produktion ⇒Oligoklonala IgG-band vid elfores av likvor Lätt lymfocytär pleotos
102. Duchennes sjukdom är vanligaste muskeldystrofin i barnaåren. 4p [s145] a. I vilken ålder debuterar symtomen vanligast?
2 årsåldern (gångsvårigheter)
b. Vad är orsaken till sjukdomen?
Genetiskt fel ⇒kan inte producera dystrofin
c. Vilket kön drabbas mestadels? 51
Pojkar huvudsakligen! (ett fåtal fall med flickor har rapporterats då med antingen Turners eller X-autosomal tranlokation nära genen)
d. I tidigt skede av sjukdomen är främst ett labvärde stegrat – vilket?
CK
103. 35-årig ,som söker efter krampanfall. CT+MR visar en process ytligt temporalt hö, sannolikhetsdiagnos: glioblastoma mutliforme. Ange handläggning, avseende behandling av tumören, från akut till mer långsiktigt. (Vi förutsätter att diagnosen är riktig.) 2p
Akut EP profylax Steroider mot ödem Kontakt med neurokirurg för bedömning Akut omhändertagande om tecken intrakraniell tryckstegring
104. På akutintaget har det inkommit en 27-årig man för en halvtimme sedan, på den ishala trottoaren, halkat och slagit i huvudet. Enligt vittnen avsvimmad tills ambulansen kom efter ca 5 min. I ambulansen slö och svara lite långsamt. När du kommer in till patienten i undersökningsrummet, en halvtimme efter olyckan, ligger han och ser ut att sova. Efter lätt väckningsmanöver tittat han upp, men är slö och svarar lite långsamt. Han kan ange sitt namn och årtal men vet inte månad och dag eller var han befinner sig. (undersökningen ger inte hållpunkter för andra skador. Ett sår i skalpen suturerar. BT 125(80. Plus 70) a. Vilken reaktionsgrad enligt RLS 85 har patienten vid din undersökning? 1p
RLS 2
Du skickar iväg patienten till rtg för en CT-hjärna. En undersköterka medföljer för övervakning (med tanke på risken för utveckling av posttraumatiskt intrakraniell expansivitet). b. Ange 5 parametrar som bör övervakas 1,5p
Vakenhet, pupill, AF, Puls, BT, motorik – var 15:e min
c. Vilken av dessa är viktigast? 1p
Vakenhet
d. Ange för varje övervakningsparameter instruktion till undersköterskan när du skall kontaktas. 1,5p
Sänkt vakenhet, dilaterad ljusstel pupill, AF ↓, Prechock: Puls >100 ⇔BT <100
105. En 55-årig i övrigt frisk kvinna har sedan flera år en progredierande parapares. Sista veckorna snabbt försämrad och kan nu endast med svårighet ta sig fram med rullator. Orsaken är en ca 5cm lång intramedullär tumör thorakalt med diffust växtsätt. Det ser inte ut som man kan operera bort tumören, eftersom det finns kvarvarande fungerande nervvävnad i området. Ange vilka möjligheter som ändå finns att förbättra prognosen för patienten. 1p[s173]
Strålning, kortison, ev laminektomi för att lätta på trycket
Neurologi tenta vt 2007 2/3
106. Vilken är den första frågan du vill ha svar på vid handläggning av en patient med neurologisk sjukdom och vad är av största vikt för att få fram svaret? 2p Var sitter skadan? (Topisk diagnos)
Anamnes Statusfynd ( speciellt reflexer, tonus musklatrofi, senibilitetsnedsättnig och Babinski)
107. Vilken information förmedlas via columna dorsalis (baksträngar)? 3p
Beröring, proprioception, tryck, vibration
108. Vad kännetecknar en isolerad komplett påverkan på kranialnerv III? 3p
Ptos, dilaterad pupill, ögat är abducerat, ngt nedåt
109. Du misstänker en uttalad långbanepåverkan. Vad har du hittat vid den neurologiska undersökningen? 2p
Ökade reflexer, ökad tonus-spasticitet, positiv babinski, nedsatt styrka i exv ben.
x of y cards Next > >|