Studydroid is shutting down on January 1st, 2019keywords:
Bookmark and ShareFront Back
PMS as Heart Blood xu
Gan Mai Da Zao Tang & Yang Xin Tang HT7, SP6, BL14, BL15
habitual miscarriage as blood heat d/t yin xu
Liang Di Tang SP10, BL17, KD2, LR2
leukorrhea as damp heat
Zhi Dai Fang GB41, GB26, SP9, TW5, CV3
menopause as kidney yin & Yang xu
Er Xian Tang & Er Zhi Wan BL23, KI3, SP6, GV4, BL15
early periods as kidney Qi xu
Gui Shen Wan KI3, BL23, CV6, KI13
early periods as kidney yin xu with heat
Liang Di Tang KI2, LR2, SP6, SP10, CV4
dysmenorrhea as Qi & blood stagnation
Ge Xia Zhu Yu Tang SP6, SP8, SP10, LR3, ST29, CV6
early periods as blood heat d/t liver Qi stagnation
Dan Zhi Xiao Yao San SP10, LI11, LR2/3, LI4
Herbs for calming fetus
Zi Su Ye Sha Ren Huang Qin Bai Zhu Du Zhong Xu Duan Sang Ji Sheng Tu Si Zi
PMS as Liver Qi stagnation
Dan Zhi Xiao Yao San LR3, LR2, PC6, BL15, BL18
menopause as kidney yang xu
You Gui Wan or Li Zhong Wan CV4, CV6, GV4, BL23, BL15 BL52, KD3, KD7
leukorrhea as Spleen Qi xu
Wan Dai Tang GB26, SP6, ST36, CV6, BL30
amenorrhea as phlegm accumulation
Cang Fu Dao Tan Wan SP9, SP6, ST28, ST40
late periods as blood xu
Da Bu Yuan Jian SP6, LR8, BL17, BL20
flooding & trickling as spleen xu
Gu Ben Zhi Beng Tang SP1, SP6, ST36, CV6, BL20
flooding & trickling as Kidney Yin xu
Zuo Gui Wan & Er Zhi Wan SP1, SP6, KI2, CV4, BL23
amenorrhea as liver & kidney yin or yang xu
Gui Shen Wan LR3, KI3, SP6, CV4, BL18, BL23
early periods as blood stasis
Tao Hong Si Wu Tang SP10, ST29, LR3, CV3, KI14,
late periods as excess cold in the blood
Wen Jing Tang SP6, CV4, CV6, KI13
leukorrhea as toxic heat
Wu Wei Xiao Du Yin GB26, SP9, LR2, CV3
leukorrhea as Kidney Yin xu with heat
Zhi Bai Di Huang Tang KI3, KI6, SP6, BL23
dysmenorrhea as interior cold d/t yang xu
Wen Jing Tang SP8, SP6, CV4, GV4, BL23
Herbs that tonify Qi for fertility
Huang Jing Huang Qi Dang Shen Ren Shen Bai Zhu
dysmenorrhea as liver & kidney xu
Tiao Gan Tang SP6, ST36, CV4, BL18, BL23
dysmenorrhea as Qi & blood xu
Sheng Yu Tang ST36, SP6, CV6, BL17, BL20
early periods as Spleen Qi xu
Bu Zhong Yi Qi Tang ST36, SP6, BL20, CV4, CV6, SP10
late periods as cold in the blood d/t kidney yang xu
Ai Fu Nuan Gong Wan SP6, CV4, GV4, BL23, KI13
dysmenorrhea as downward flow of damp heat
Qing Re Jiao Xue Tang SP6, SP8, SP9, LI11, GB34, ST28, CV3
infertility as Kidney Yang Xu
Yu Lin Zhu BL23, CV4, GV4, SP6 KI13, KI3, BL52, KI6, LU7, CV8, ST28, ST36
infertility as kidney yin Xu
Yang Jing Zhong Yu Tang CV4, KI3, BL23, SP6, CV7
irregular periods as Kidney Qi xu
Gu Yin Jian SP6, KI3, CV6, BL23
amenorrhea as kidney yin xu with blood dryness
Jia Jian Yi Yin Jian SP6, KI3, KI6, CV4, BL17, BL23
flooding & trickling as deficient blood heat
Bao Yin Jian SP1, SP6, SP8, SP10, KI2
irregular periods as Spleen Qi & Blood xu
Jia Jian Ba Wu Tang SP6, ST36, CV6, BL20
late periods as kidney yin xu
Zuo Gui Yin SP6, KI3, KI6, BL23, CV4
irregular periods as liver Qi stagnation
Xiao Yao San SP6, LR3, CV6, BL18
morning sickness as liver heat
Su Ye Huang Lian Tang PC6, ST36, LR3, CV12, GB34, LR14
Herbs that astringe for fertility
Fu Pen Zi Shan Zhu Yu Wu Wei Zi Jin Ying Zi Qian Shi Yu Zhi Ren
morning sickness as spleen & stomach xu
Xiang Sha Liu Jun Zi Tang ST36, CV12, CV13, PC6, SP4
habitual miscarriage as spleen & kidney xu
Bu Shen Gu Chong Wan BL20, BL23, GV20, GV4
amenorrhea as Qi stagnation with blood stasis
Xue Fu Zhu Yu Tang LR3, LI4, SP10, CV3, CV6
leukorrhea as Kidney Qi/Yang xu
Lu Jiao Tu Si Zi Tang GB26, SP6, CV4, GV4, BL23, BL32
late periods as phlegm obstruction
Xiong Gui Er Chen Tang SP6, ST40, SP9, CV3, KI14
Herbs that tonify Yang for fertility
Lu Rong Lu Jiao Jiao Tu Si Zi Suo Yang Bu Gu Zhi Sha Yuan Ji Li Jiu Zi Du Zhong Zi Shi Ying
dysmenorrhea as cold-damp stagnation
Shao Fu Zhu Yu Tang SP8, SP9, ST28, CV3
habitual miscarriage as Qi & blood xu
Tai Shan Pan Shi San BL18, BL20, GV20, CV6
early periods as blood heat d/t excess Yang
Qing Jing San SP10, LI11, LR2, SP8, CV3
late periods as Qi stagnation with blood stasis
Wu Yao Tang SP6, LR3, LI4, CV6
x of y cards Next >|