Printed from www.StudyDroid.com

Tentafrågor NEURO (Del 4)
Salous

Front Back

Tentamensfrågor NEURO Del 4

163. Ange några viktiga kliniska symptom, förväntade fynd vid akut LP, agens samt behandling för: a. Serös meningit 2p: [s345]


Debut med virostecken: illamående, feber, ÖNH-symptom, Hv, nackstyv, måttlig feber, varierande allm-påv Monocytär pleocytos (alltså mestadels lymfocyter). Nästan inga polymorfkärniga celler Antiflogistika


b. Bakteriell meningit 2p


Hv, nackstyv, feber ( hög ) måttlig till svår allm-påv. Medvetandepåverkan, delirium, Septikemi/ sepsis Polynukleär pleocytos, sänkt glukoskvot, måttligt höjt spinalt protein AB: Ampicillin ( Dokta ) Cefotaxim ( Claforan )


c. Herpesencephalit 2p [s355]


Debut som vid serös meningit feber hv och ev nackstyvhet, Fokalneurologi, Generella kramper, Vakenhetssänkning, amnesi, peronlighetsförändring. Monocytär pleocytos . ( Nästan ) inga polymorfkärniga celler Aciklovir i högdos redan vid misstanke, antiflogistika Är nekrotiserande och vanligen lolkaliserad till temporalloberna, lesionerna kan anta en expansiv karaktär.


164. Behandlingsprinciper vid migrän: 2,5p [s438]


Vid attack 1,5p: Behandlingstrappa: 1) lättare analgetika (ASA/paracetamol) 2) NSAID + antiemetika 3) triptaner (serotoninagonist) Profylaktiskt 1p: Identifiera utlösande orsaker* (migrändagbok) , oselektiva beta-blockad Utlösande; Stress, vin, ost, choklad, menstruation, trötthet (spec efter stress), oregelbunden sömn, väderomslag, kraftiga ljustimuli,


165. a) Beskriv sjukdomsmekanismen bakom myastenia gravis 1p


Autoimmuna AK mot Ach-receptorn på motorändplattan


b) Vilka är de kliniska symptomen 2p


Muskulär uttröttbarhet med dygnsvariation Ögonmuskelpareser, ptos, dysartri, ” facies myotonika”


c) Utredning 2p


Klinisk undersökning med myastenistatus, Tensilontest Repetitiv stimulering på klin neurofys lab visar decrement.


d) Behandling 2p


Ach-esteras hämmare, ökar effekten hos befintligt Ach vid minskat antal receptorer. Thymektomi : sjukdomsdämpande. Steroider, iv. Immunoglobuliner, plasmaferes.


166. Du får på akutintaget in en medvetslös trafikskadad patient. Nämn några tecken som kan tala för att det rör sig om en ryggmärgsskada. 2p [s173,511]


Hypotoni + bradykardi orsakad av neurogen shock (sympaticuslesion), inverst andningsmönster dvs. bröstkorgen dras in vid inandning, areflexi, låg muskeltonus, ingen sfincter tonus, (pat , pat är rosig torr och varm om ej samtidig blödningschock föreligger)


167. Du får in en nyskadad ryggmärgsskada och märker att han saknar röresleförmåga i benen, händerna och handlederna men kan böja i armbågarna. Han har avsaknad av sensibilitet från bröstvårtenivå. Vilken neurologisk skadenivå har patienten? [s511]


C5-C6


Sahlgrenska kortasvars tentor Tenta 090227

1.) Du har fått ditt önskade sommarvikariat på neurologen. Redan på andra dagen får du ersätta jouren och handlägga ditt första strokefall. Ambulansen anländer med en 68 årig man som har hittats av sin dotter liggande på golvet i lägenheten. Han har ett waranbehandlat förmaksflimmer men har annars varit frisk. Nu är patienten RLS2. Efter en snabb undersökning skickar du patienten till CT. (Bilden visar: Lågattenuerat område höger hemisfär temporalt-frontalt. Ingen sidoförskjutning. Ev. begynnande ödem som pressar samman intilliggande ventrikel.) a) I vilket kärlområde ligger infarkten (0.5p)?


a cerebri media, höger


b) Rita in och benämn de andra kärlområden (1p).


a cerebri anterior och posterior.


c) Vilka patologiska statusfynd har du antagligen noterat (6x0.5)?


Neglect, nedsatt sensibilitet och motorik vä främst ansikte/arm men även ev ben, spasticitet vä, reflexer stegrade vä, hemianopsi vä. Ev personlighetssymtom.


d) Vilken behandling hade du kunnat överväga om patienten hade kommit in 2 timmar efter symtomdebut (2p)? Motivera ditt svar!


Trombolys. Mer infarkt ju längre tiden går och ökad risk för blödning ju längre tiden går. Dock står pat på Waran vilket är kontraindikation.


e) Du lägger in patienten på en strokeavdelning. Vilka parametrar får kontrolleras regelbundet (0.5x6)?


BT, puls, pox, NIHSS, temp, glukos, RLS, andning.


f) Varför kan det eventuellt bli aktuellt att kontakta neurokirurgjouren (1p)?


Pat tappar plötsligt medvetande och får vidgade pupiller som tecken på inklämning.


2) Nästa patient, som anländer med ambulans, är medvetslös och samarbetar därför inte vid undersökning. a) Nämn vilka tester du utför i samband med ditt neurologiska status (0.5 x 7):


RLS, pupiller, ögonbottnar, dolls eyes test, smärt-reaktion, pareser, senreflexer, babinskis tecken.


b) Vilka neurologiska diagnoser kan generellt vara orsak till medvetslöshet (5.5p)?


Hypoglykemi, intox, meningit/encefalit, subarach/intracerebral blödning, hjärnkontusion, anoxisk hjärnskada, hypotermi (ovanligt), koldioxidnarkos vid resp insuff (tex ALS, myasten kris mm). status epilepticus HUSK MIDAS


c) Du gör en CT utan kontrast och ser följande bild: (Kontrastuppladdande långsträckt område centralt, medialt höger hemisfär) Vilken diagnos får patienten (1p)?


Subarachblödning


d) Vad är antagligen orsak till denna (1p)?


Aneurysm


e) Du kontaktar neurokirurg jouren. Hur handlägger han/hon patienten (2p)


Intubering. Cyklokapron. CT-angio. Clips eller coil + embolisering. Sängläge, smärtstillning och Nimotrop (anti-vasospasm).


3) Nästa patient är en tid frisk 26 årig man som söker för pulserande huvudvärk (VAS8) som har kommit smygande och tilltagit successivt under cirka 8 timmar. Han är dessutom lätt illamående. Han har aldrig haft liknande besvär. Du undrar om detta skulle kunna vara ett första gångs migränanfall. 3a) Vilka symtom skulle kunna stärka den misstanken (0.5px4 )?


Ljus/ljudkänslighet, illamå/kräk, försämras av fysisk aktivitet, aura, måttligt/svårt.


3b) Vilka allvarliga differentialdiagnoser finns (0.5px6)?


Subarach, temporalisartrit, sinustrombos, meningit/herpesencefalit, tumör, Horton.


5) På VC konstaterar du hypertoni hos en 45-årig man. Han har fått diagnosen epilepsi , men är sedan många år anfallsfri med karbamazepin 200 mg x 2. Du sätter in hydroklortiazid 2.5 mg 1 tabl dagligen, och pat ska kontrollera BT hos distriktssköterskan månatligen. Fyra veckor senare söker patienten akut på jourcentralen pga förvirring, yrsel och huvudvärk som har successivt tilltagit. a) Vad misstänker du är orsaken (1p)?


Interaktion mellan ep-lm och hydroklortiaziden som har lett till hyponatremi.


b) Vilka undersökningar beställer du (2p)?


Koncentration av EP-lm. Elstatus.


c) Du passar på och fördjupa anamnesen med hjälp av patientens medföljande hustru. Det framkommer att pat erhöll epilepsi diagnosen för många år sedan när han låg inne på sjukhus pga en svår oklar infektion med hög feber. Under den vårdtiden har han haft två generaliserade tonisk kloniska anfall på samma dag, blev insatt på antiepileptika och har sedan dess varit anfallsfri. Förklarar vad som krävs för att kunna ställa diagnosen epilepsi (2p) och kommentera om och varför patienten har erhållit rätt eller fel diagnos (1p).


2 oprovocerade anfall. Dessa är provocerade av infektion med hög feber.


6) Din nästa patient är 60 år och tid frisk förutom lättare besvär med nackvärk som tidigare har tolkats som förslitning. Han har under de senaste 4 månaderna märkt att kraften i övre extremiteten har minskat. Han känner sig också något stel i benen. I status hittar du en diskret paraspasticitet samt atrofier av de små handmusklerna vä och i M. triceps på hö sida. Här syns även fasciculationer. a) Vilka differentialdiagnoser överväger du (2p)?


ALS,MS


b) Vilka undersökningar ordinera du (2p)?


EMG, neurografi, (LP).


7) Sista patient för dagen har parkinsonistiska symtom i form av mimikfattighet och hypokinesi. I undersökningen hittade du vid sista besöket en rigiditet men även mot all förväntan en spastisk tonusökning i vänster ben. En MRT av hjärnan och rygg har varit helt ua. a) Vad kan den spastiska tonusökningen tyda på (1p)?


Pyramidbanepåverkan.


b) Hur kan du skilja mellan en rigid och en spastisk tonusökning (2p)?


Rigid är hela tiden lite stelt medan spasticitet är hasighetsberoende.


c) Hur fördjupar du anamnesen för att få reda på om patienten har dysautonoma symtom (0.5px6)? [s474]


Impotens, seborré, nedsatt pupillreaktion, avmagring, dyspne, dysfagi, salivering, gi störningar, ortostatism, malign hypertermi, svettning, inkontinens.


d) Du gör ett behandlingsförsök med L-dopa. Vilka vanliga biverkningar har detta läkemedel (0.5px4)?


Dyskinesi, fluktuation, konfusion, psykos, BT-fall.


8a) Beskriv statusfynd vid en internukleär oftalmoplegi (INO) (2p).


Dubbelseende pga bristande koordination mellan rörelse i hö och vänster öga. Ögat med skadad bana (N III) kommer ej att kunna titta inåt.


b) Vilken struktur är skadad vid en INO (1p)?


Hjärnstammen. Mellan PBC och n 3. Oftast vid MS.


9a) Vilken nerv utgör den afferenta sidan av pupillreflexen (1p)?


NII (N.opticus)


b) Och vilken den efferenta (1p)?


N.III (N.occulomotorius)


10a) Hur definieras status epileptikus? (2p).


Epileptiskt anfall som varat 30 min eller 2 anfall under samma tid.


b) Hur och varför skiljer sig den operationella definitionen av ett status epileptikus från den ovan beskrivna mer teoretiska definitionen? (2p)


5 min Väntar man längre riskerar man viktiga och vitala funktioner i hjärnan.


11a) Beskriv vad som avses med begreppet exekutiva funktioner inom neuropsykologin (2p)?


Formulera mål, planera för att uppnå målet, initiera handlingar för att uppnå målet, kontrolla så målet uppfylls.


b) Varför är det svårt att fånga exekutiva störningar med vanliga kognitiva test (1p)?


Svårt att registrera ovanstående.


12a) Nämn typiska statusfynd som tyder på en perifer nervskada (2p) .


Hypo/areflexi, muskelatrofi, slapp pares, babinskis tecken saknas, oftast samtidig känselnedsättning.


12b) Vilka är de två principiellt olika sätt på vilket en muskel kan reinnerveras efter en nervskada (2p)?


Kollateral sprouting: Vanligast. Nybildade nervgrenar växer ut från kvarvarande axon till muskelfibrer som förlorat sin innervation. Kirurgi


13) Intrakraniella tumörer kan klassificeras enligt deras ursprung, dignitet och lokalisation. Ange för föjande tumörer deras ursprungsceller (1p), dignitet (benign/malign) (0.5p) och lokalisation (extra- eller intracerebralt) (0.5p): a) Meningeom grad I:


Araknoidea, benign, extracerebralt.


b) Astrocytom grad I:


Astrocyt, malign, intracerebralt.


c) Akustikusneurinom:


Schwanska celler, benign, extracerebral (ponsvinkel). Yrsel, hörselnedsättning, ostadighetskänsla.


d) Glioblastom:


Gliaceller och astrocyter, malign, intracerebralt.


14) På vilka sett kan även benigna tumörer bli livshotande (nämn 2 mekanismer) (2p)?


Ökat tryck direkt eller indirekt. Stoppa i flöde. Sitter på vitalt ställe (hjärnstam).


Tenta 080229

1. Eftersom du klarade neurologitentamen med spets och dessutom kom på fler tänkbara differentialdiagnoser än amanuensen på ett av de tre fallen så har du fått ditt efterlängtade vikariat på neurologkliniken efter läkarexamen. Du erbjöd dig att gå jour på midsommarafton och har precis öppnat en burk med Abbas sill då joursökaren piper. Det är strokelarm och du springer snabbt till akutmottagningen. I akutrummet ligger en 49-årig man med uttalad pares i vä ben, sensibilitetspåverkan i vä ben, vä arm är relativt opåverkad… Medföljande hustru berättar att maken insjuknade under det att man dansade runt midsommarstången. a) Du konkluderar snabbt att det kan vara en stroke. Nu har du möjlighet att ordinera din första trombolys! Nämn 4viktiga kontraindikationer till trombolys (2p)


Utbredd infarkt – över 14 på NIHSS Waranblödning Färskt trauma GI-blödning Oreglerat högt BT Oreglerat glukos


b) Ct hjärna akut är normal. Du ger trombolysbehandling. Nämn två viktiga undersökningar som bör ingå i en strokeutredning hos en person< 50 år. (2p)


EKG, UCG


c) Vilket kärlområde är troligtvis drabbat? (1p)


A.cerebri media (frontal+temporal)


d) Vid utskrivningssamtalet från avd 28, (det har nu gått några veckor och du arbetar fortfarande efter som du tyvärr inte fick någon semester denna sommar..), undrar pat samt pats hustru vad de kan göra framöver för att undvika att mannen drabbas av en stroke återigen. Du rabblar raskt upp minst tre sekundärpreventiva åtgärder (ej läkemedelsbehandling) (3 p)


Livstilförändringar: Kost, motion 30min/dag, rökstopp


e) I långtidsperspektivet efter stroke är det vanligt med följdsymtom. Ge exempel på minst fyra följdsymtom (obs ej motoriskt handikapp, eller fynd som du kan hitta vid ett rutinneurologiskt status…) (4 p)


Depression, asteni, EP, demens,


b) Härefter sökte en kvinna som igår fått sina barn på besök från USA. Barnen hade senast besökt sin mamma i julas. De tyckte att mamman hade tacklat av och blivit tunn, inte orkade bära sitt amerikanska barnbarn och dessutom hade fått så nasal och svag röst. Du misstänkte genast ALS. Vilka statusfynd stöder din diagnos?(1p)


Muskelatrofier, muskelsvagheter, fascikulationer, stegrade-nedsatta refler, sväljningssvårigheter,


c) Vad är de patologiska förändringarna bakom sjukdomen?(1p)


Degeneration av både övre och nedre motorneuron inkl kranialnerver.


f) Vilken undersökning kan bekräfta din diagnos och vad kommer den att visa om den stöder diagnosen ALS?(2 p) [s116]


EMG Förhöjd MUP (förhöjd amplitud och förlängd duration + spontana urladdningar (s.k. fibrillationsaktivitet))


g) Din tredje patient var en 18-årig man som, då han i lätt berusat tillstånd tävlade i säckhoppning med kompisarna, plötsligt kände att det small till i huvudet. Han kom in 30 minuter efter händelsen och hade huvudvärk men ingen fokalneurologi. Ct hjärna ytterligare en timme senare var normal. Nämn två möjliga diagnoser (2p)


SAB Dissektion av a.carotis alt. a.vertebralis


h) Ska du göra LP och vid vilken tidpunkt? (1p)


Ja, väntar minst 6 timmar från debut


i) Din fjärde patient var en gråtande 22-årig flicka som igår haft lite värk bakom hö öra och precis då hon var på väg till midsommarfesten tittade sig i spegeln och noterade att hon såg sned ut i ansiktet. Hon var helt opåverkad men ledsen. Du ställde diagnosen perifer facialpares. Hur skiljer du på en perifer och central facialispares? (1p)


Central: kan rynka hela pannan


j) Vad är vanligaste etiologin till detta tillstånd? (1p) (Endast ett svar för att erhålla poäng)


Bells pares.


k) Var ligger facialiskärnan anatomiskt? (1p)


Hjärnstammen


3. Epilepsi är en vanlig neurologisk åkomma. a) Du träffar en 40-årig man som haft ett enstaka oprovocerat anfall på akuten. Ct hjärna är normal. Han undrar hur stor risk det är att han får ytterligare ett anfall utan behandling. Vad svarar du? (1p)


60-70% inom 6 månader. 43% inom 2 år


b) Ange förstahandsbehandling, andrahandsbehandling, tredjehandsbehandling vid konvulsivt status epileptikus (3p)


1. Benso 2. Fosfenytoin 3. Propol el Tiopentali narkos med EEG övervak


c) En kvinna hade före insatt behandling med karbamazepin för två år sedan, flera generaliserade tonisk kloniska anfall. Hon önskar nu bli gravid. Hon vill själv sätta ut antiepileptika. Hur motiverar du kvinnan till fortsatt behandling? (1p)


Ett toniskt kloniskt anfall är värre än Karbamacepin behandlingen.


d) Ange minst fyra tänkbara orsaker till ett akutsymtomatiskt krampanfall (2 p) [s312]


Stroke, feber, alkoholabstinenes, skall trauma (inom 7d), LM, trötthet, stroboskop, postop (inom 7d), alkohol/droger, meningit/encephalit, metabola störningar


4. Förklara följande begrepp och ange var skadan kan tänkas sitta (OBS! rätt sida och rätt lob krävs ..) a) Expressiv dysfasi (2p)


Svårighet att producera tal, Broccas area, frontalloben dominant hemisfär


b) Neglect (2p) [s45]


Parietalloben oftast icke dominant hemisfär. Verklihetsuppfattningen störd av ipsilateral sida till skadan, ena kroppshalven kan alltså ej uppfattas av pat.


c) Apraxi (2p)


Oförmåga till ändamålsenliga rörelser. Bilateral parietallob


5. Glioblastoma multiforme är en primär hjärntumör med dålig prognos. a) Vad för åtgärder/behandlingar kan förlänga överlevnaden något? (3p) [s230]


Akut EP profylax Steroider mot ödem Kontakt med neurokirurg för bedömning. Kirurgi, extensiv resektion: ger signifikant längre överlevnad (några månader). Akut omhändertagande om tecken intrakraniell tryckstegring Strålterapi: effekt hos några. Kemoterapi: några månader.


b) Nämn några vanliga debutsymtom vid denna tumörtyp (4st) (2p)


HV, EP, Fokalasymtom, personlighetsförändring


Vilken är den vanligaste primärtumören vid cerebral metastasering? (1p) (Endast ett svar för att erhålla poäng)


Lunga


6. Mot slutet av sommaren har du äntligen blivit placerad en vecka på neurologpolikliniken. Tyvärr finns det bara en ytterligare läkare där och du måste snabbt ta ställning till topisk diagnos, troligaste etiologin, ev utredning och eventuell behandling (utifrån din etiologi) på alla fem patienterna som är inbokade under förmiddagen till dig… (20p) a) En 45-årig man som på midsommardagen vaknade med oförmåga att extendera hö handled och hö hands fingrar. Domning mellan metacarpale I och II. Oförändrade besvär sedan dess. (4p) [s155,157]


Perifert hö, N. radialis påverkan. Troligen pga av tryck mot nerven, nervlednings hastighets test (Neurografi). Behandling; operation om inga teckan på förbättring efter 2.5-3 månader.


b) En 55-årig kvinna som halkat på klipporna för två veckor sedan. Allt sedan dess svår smärta cervikalt med utstrålning radialt hö arm ned i tummen. Bicepsreflex och brachioradialisreflex är försvagad höger. (4p) [s155]


Perifer nervrotsskada C6, MR. Behandling; operation om inga teckan på förbättring efter 2.5-3 månader


c) En 65-årig kvinna med tilltagande hörselnedsättning hö öra sedan åtminstone 2 år. Senaste året besvärats av yrsel. Neurologisk undersökning normal förutom nedsatt cornealreflex hö öga. (4p)


Centralt/Perifer. Yrsel: n.vetibulocochlearis Cornealreflex: n.trigeminus Schwannom (Akusticusneurinom), CT/MR Behandling; kirurgi


d) En 25-årig man som vid två tillfällen med en månads mellanrum drabbats av fokala ryckningar i vä ben med början i foten och spridning till höften, opåverkat medvetande, duration några minuter. CT hjärna utan kontrast normal. (Ange här ej etiologi utan anfallstyp istället) (4p)


Centralt, enkelt partiellt EP. EEG Beh: Karbamazepin (mot fokala anfall) Indragning av körkort 12mån


e) En 30-årig kvinna med en episod om tre månader med suddig syn vä öga för två år sedan, nu sedan fyra veckor dubbelseende intermittent. I status vid blick åt hö oförmåga att få vä öga över medellinjen, hö öga abduceras ua, men med nystagmus. Vid blick åt vä normalt. Närseende och konvergens ua. (4p)


Centralt ty INO MS MR LP- oligoklanala IgG-band och lätt lymfocytos Beh: kortison högdos akut, profylax interferon alt Tysabri


7. Under neurologikursen lägger du märke till att en av dina kursare påtagligt ofta somnar under de superintressanta föreläsningarna. Efter en föreläsning om narkolepsi inser du att kursaren kan ha denna sjukdom. Du börjar genast ivrigt ta anamnes. a) Vilka tre andra karakteristiska symtom frågar du om kursaren har upplevt? (3p)


Ökad insomningsbenägenhet dagtid Kataplexi: förlust av tonus vid ex skratt Sömnparalys Hypagnoga halocinationer: vid uppvakning/insomning


a) Vilken utredning rekommenderar du? (1p)


Multipelt sömnlatens test (MSLT): Snabbt in i REM-sömn a) Vilket läkemedel kommer att hjälpa din kursare om diagnosen bekräftas? (1p)


8. Ange ärftlighet, symtom och förklara bakomliggande genetisk patologi till Huntingtons sjukdom (4p)[s272]


AD, Trinukleotidsjd CAG-repeats som ger nervcellsdegeneration. Bortfall av externa palludim bortfall av GABA:erg inhibition uttalad hämning av nucleus subthalamicus. Hyperkinesier, demens


9. MS är en vanlig orsak till handikapp hos unga vuxna a) En patient med känd MS söker akut med nästan ett dygns anamnes på tilltagande motoriskt bortfall i ena benet. Temp 39 grader. Vad bedömer du att patienten har drabbats av? (1p)


Pseudoskov


a) Vad ger man för behandling vid ett akut skov? (1p)


Kortison högdos 3 dygn


c) Nämn tre vanliga likvorfynd vid MS (3p)


Oligoklonala band Högt IgG index Lätt lymfocytos (mononukleära)


10. Vid halsryggmärgsskada drabbas förutom motorisk och sensorisk funktion även autonoma nervsystemet. a) På vilket sätt drabbas autonom reglering? (1p)


Sympaticus utom supraspinal kontroll, vagus intakt


b) Vilka effekter får det? (2p)


Lågt blodtryck, risk för bradykardi – asystoli (särskilt vid låg syremättnad pck sekret sp, behöver sugas i trachea), bortfall av svettförmågan nedom skade nivån, tarmatoni, blåsatoni


c) Vilka parametrar vill du att sköterskan ska kontrollera regelbundet? (2p)


BT, puls, POX, temp, urinproduktion


d) Finns det något annat som behöver ordineras med tanke på autonom dysfunktion (ej läkemedel)? (1p)


KAD, inget intag per os


11. Guillain-Barrés sjukdom, akut inflammatorisk polyneuropati kan vara livshotande av två skäl, vilka? (2p) [s127]


Andningsstopp Svår labil kardiovaskulärdysfunktion - asystoli